Gemeente Coevorden: initiatiefnemers windturbines

Gemeente Coevorden: initiatiefnemers windturbines

Bewoners van de zoekgebieden voor windmolenparken in Coevorden gaan samen met de initiatiefnemers onderzoeken op welke locaties binnen de zoekgebieden de windturbines gerealiseerd worden. Ook gaan de initiatiefnemers in gesprek met de bewoners over de financiële tegemoetkoming. Dat is de voorwaarde voor het college van Coevorden voor het realiseren van de twee windparken. De marktpartijen die in Coevorden de windparken gaan realiseren zijn Windunie, Raedthuys en KWind. Windunie en Raedthuys hebben hiervoor afspraken met grondeigenaren in het zoekgebied Weijerswold; Windunie en KWind vullen de opgave voor het zoekgebied Europark e.o. in. Dit gaat om de locatie aan het Coevorderkanaal.

De gemeenteraad van Coevorden heeft in 2013 de Gebiedsvisie Windenergie en de Structuurvisie vastgesteld. Hierin zijn voor Coevorden twee zoekgebieden aangewezen voor het realiseren van windmolenparken, namelijk Weijerswold en Europark e.o.. Volgens de afspraken met de provincie Drenthe moet de gemeente Coevorden in totaal minimaal 40 MW aan windenergie realiseren. In de afgelopen jaren is op het Europark in totaal voor ruim 20 MW aan windenergie vergund, zodat de opgave nu nog ongeveer 20 MW is.

Haalbaarheidsstudies

Het college van burgemeester en wethouders heeft aan de initiatiefnemers voor beide zoekgebieden gevraagd om haalbaarheidsstudies aan te leveren. Hiermee wordt in beeld gebracht welke mogelijkheden er zijn voor windenergie. De aangeleverde haalbaarheidsstudies zijn beoordeeld en bieden voor de gemeente voldoende informatie om als basis te kunnen dienen voor het starten van de processen met de bewoners. Daarnaast heeft de gemeente gevraagd om een plan voor de participatie van de bewoners. Voor het college is een belangrijk uitgangspunt dat de direct omwonenden mee moeten kunnen bepalen op welke locaties de windturbines binnen het zoekgebied komen en op welke wijze de bewoners financieel tegemoet gekomen worden.

Participatieplannen

In de participatieplannen van de initiatiefnemers is vastgelegd dat in eerste instantie alle bewoners en belangstellenden door Windunie, Raedthuys en KWind geïnformeerd worden over de plannen tijdens twee afzonderlijke informatiebijeenkomsten voor beide zoekgebieden. Vervolgens worden de direct omwonenden uitgenodigd voor gesprekssessies over de locaties en de financiële tegemoetkoming. Ook wordt het voor omwonenden, en anderen, mogelijk om via obligaties financieel te participeren in de windparken. Het rendement hiervan kan mede afhankelijk zijn van de afstand van de molen tot de investeerder.

Ruimtelijke procedure

Het college van burgemeester en wethouders start de planologische procedure voor de realisatie van de windparken ná het participatieproces. Op deze manier wil het college waarborgen dat bij de uitwerking van de windplannen zo goed mogelijk rekening kan worden gehouden met de wensen en belangen van omwonenden. Wanneer de initiatiefnemers in het eerste kwartaal van 2015 de sessies met de bewoners kunnen afronden, kunnen de windturbines op z’n vroegst in het najaar van 2017 gerealiseerd worden.