Dorpsbelangen uit zorgen aan de provincie Drenthe

3 juni 2018
Dorpsbelangen uit zorgen aan de provincie Drenthe

Dorpsbelangen Erm en Achterste Erm tekent bezwaar aan, in het kader van de verkeersveiligheid, tegen het besluit om van de N376 een 80km weg zonder drempels te maken. U kunt de geschreven brief aan de Gedeputeerde voor verkeer en vervoer van de provincie Drenthe, de heer H. Brink hieronder lezen.

 

Aan de Gedeputeerde voor verkeer en vervoer van de provincie Drenthe, de heer H. Brink

Erm, 30 mei 2018

Zeer geachte heer Brink,

 

Als bestuur van de vereniging voor Dorpsbelangen van Erm en Achterste Erm maken wij u onze ernstige bezwaren kenbaar tegen de voorgenomen herinrichting van de N376 ter hoogte van Sleen, die grote consequenties heeft voor ons dorp Erm. De voorgenomen verhoging van de maximumsnelheid tot 80 km.  van dat baanvak heeft namelijk consequenties voor Erm: al het verkeer van Noord-Sleen en Sleen richting de N34 boort zich door ons dorp.

Onze bezwaren betreffen de volgende zaken:

 

1.         Het verkeersbesluit N376 Schoonoord-Erm-Veenoord (hm 24,803-39,042) van 16 juni 2017 legde nog geen jaar gelden de nu bestaande situatie vast met een maximumsnelheid van 60 km. Heeft er een evaluatie van dit stuk weg plaatsgevonden, die aanleiding geeft de snelheid nu opeens te verhogen? Ten onrechte wordt  in de overwegingen Schoonoord als het enige dorp genoemd waar de weg door de bebouwde kom gaat. Dat doet de N376 ook in Erm.  Vandaar onze zorgen.

 

2.         De verkeersveiligheid.

De N 376  gaat dwars door het dorp Erm. Vrij snel is men het dorp weer uit. Verhoging van de snelheid buiten het dorp naar 80 km maakt de kans groter dat het doorgaande verkeer met nog hogere snelheid dan nu en dus boven de 50 km het dorp binnen rijdt en de centrale kruising middenin ons dorp passeert.

De veiligheid is in het hele traject tussen Erm en Sleen in het geding. Vanaf Erm tot de rotonde bij Noord-Sleen liggen diverse kruisigingen. De Hengstmeerweg is een aangewezen schoolroute. Hier steken veel schoolkinderen en andere fietsers de N 376 over. De kruising Boelkenweg/Diphoorn is juist door zijn bedrieglijke overzichtelijkheid gevaarlijk. Bij elk kruispunt kunnen in de dorpen nog de namen worden genoemd van de vaak jonge mensen en kinderen die daar door het verkeer gegrepen en gedood zijn.

 

Het huidige beleid heeft gezorgd voor een veilig traject van de N376. Die veiligheid stond ruim 10 jaar geleden centraal bij de toenmalige herinrichting. Door aanleg van rotondes en verkeersdrempels heeft men verkeer, komend via de N 381 vanaf Beilen, ontmoedigd om de N 376 als sluiproute te nemen.

Verkeerdeskundige Speckhof meldde tijdens de voorlichtende bijeenkomsten voor de besturen van Dorpsbelangen Noord-Sleen, Sleen en Erm dat de weg niet druk gebruikt wordt en dat de situatie nu veilig is. Voor hem reden om aan te geven dat bij verhoging van de maximumsnelheid tot 80 km. geen extra zijafslagen nodig zijn. Voor ons reden te meer om te pleiten voor het handhaven van het huidige beleid van een snelheidsbeperking van 60 km.

Een ander argument dat op dergelijke wegen een snelheid wordt gemeten van gemiddeld 76 km  en dat dus de stap naar 80 km klein is, werd tegelijk ontkracht door zijn mededeling dat op wegen met een 80 km beperking gemiddeld 87 km wordt gereden. De snelheid gaat dus in ieder geval gemiddeld met 11 km omhoog. Duidelijk is dat bij een verhoging van de snelheidsgrens de grens van het overtreden van dat nieuwe verbod ook meestijgt.

Strengere handhaving zou bij een hogere maximumsnelheid kunnen helpen, maar handhaving werd door de aanwezige deskundigen niet waarschijnlijk geacht, omdat relatief weinig verkeer van de weg gebruik maakt. Cynisch, maar ongetwijfeld waar.

 

Er is maar één conclusie mogelijk: de verkeersveiligheid, die leidend was bij de vorige inrichting van dit baanvak en in uw besluit van vorig jaar juni,  neemt af en het risico op ongelukken met fatale afloop neemt toe. Andere motieven dan de verkeersveiligheid geven nu kennelijk de doorslag. Mogelijk zijn dat landelijke richtlijnen, maar dan nog kunnen de omstandigheden vragen om een uitzondering.

 

3.         Draagvlak.

Voor de voorgestelde aanpak van de N 376 zal, als het eenmaal goed doordringt tot de bewoners van de drie dorpen, weinig begrip bestaan. Er is vanuit de provincie wel onderzoek gedaan onder de bewoners, maar daarin stond de uitkomst van een geluidsonderzoek centraal: door een nieuw soort asfalt zal de geluidsoverlast van de weg met 0,5 decibel afnemen. Men zou ook gevraagd hebben naar de veiligheid. Maar van enkele bewoners, voornamelijk oude mensen, kregen wij nu al te horen, dat er weinig gelegenheid was bij het ‘keukentafelgesprek’ voor tegenargumenten en dat de positieve uitkomst van de geluidstest eigenlijk vroeg om een positieve reactie…

 

Wij hebben er geen belang bij om in het dorp onenigheid op te roepen over deze kwestie. Wij vermoeden dat u daar ook niet bij gebaat bent. Wij zijn er wel van overtuigd dat onze mening, dat de verkeersveiligheid aanzienlijk achteruit gaat bij een verhoging van de maximumsnelheid en verwijdering van de bestaande verkeersdrempels, niet alleen door onze besturen gedragen wordt, maar ook door de meerderheid van onze bewoners zal worden gedeeld.

Het bestuur van Dorpsbelangen Erm is deze mening toegedaan, het bestuur van Dorpsbelangen Sleen heeft ons verzekerd ook de voorkeur te geven aan de huidige maximumsnelheid van 60 km. en het bestuur van Dorpsbelangen Noord-Sleen is eveneens van mening dat de verkeersveiligheid onnodig  afneemt met alle risico’s van dien.

 

U hebt zelf meerdere malen uitgesproken te streven naar nul doden in het verkeer. Wij vragen u om met die doelstelling voor ogen ons verzoek in overweging te nemen om de 60 km beperking te handhaven van de rotonde Noord-Sleen tot aan Erm, als u het verkeersbesluit moet nemen over het baanvak rotonde Noord-Sleen – Langakkerweg. De kans, dat de tussen Erm en Noord-Sleen nu veilige weg veilig blijft, is dan een stuk groter.

 

Met vriendelijke groeten,

 

Het bestuur van Dorpsbelangen Erm en Achterste Erm

 

Jaap van der Linden, voorzitter                       

Gaby Haandrikman – Langenberg, secretaris

Copyright © 2014,  ERM.NU. Alle rechten voorbehouden.