Jaarvergadering 2020

26 februari 2020
Jaarvergadering 2020

Grote belangstelling was  er voor de jaarvergadering van  de Vereniging Dorpsbelangen Erm en Achterste Erm op 25 februari 2020, inclusief Ermerzand. Er waren zo’n 60 à 70 personen aanwezig. Er zijn vergaderingen geweest waar het aantal beduidend lager lag.

     

In een vlot tempo werden de eerste agendapunten afgehandeld, waarbij nog een mededeling werd gedaan over het vervolgtraject van de Piramide.
Binnenkort zal hierover meer bekend worden.

Achtereenvolgens werd het jaarverslag 2019 van de secretaris en het financieel  jaarverslag 2019 van de penningmeester aan de orde gesteld en voor akkoord bevonden.
De contributie zal voor het komende jaar gelijk blijven.

Elly Rodenburg werd als aftredende bestuurslid herkozen, terwijl Frededieke Rood de plaats inneemt van Gerrit Lamberts in het bestuur.

Een bijzonder agendapunt was ingeruimd voor: “Strunen door Erm”, dit als een bijzonder verwijzing naar het programma  Harm Dijkstra. Nu niet een presentatie van alle werkgroepen of commissies in Erm, maar even een korte mondelinge ondervraging om zo even voor het voetlicht te treden.

Maar in de toekomst staat nog een werkgroep op stapel. Door de vele activiteiten die ontwikkeld worden in ons dorp, zijn er personen nodig die  banken willen plaatsen, bijhouden van de welkomstborden, afbreken van de ster, onderhoud speeltoestellen, het grasmaaien van de picknick plaatsen, hekken van de bladopruimplaatsen verwijderen, etc. Kortom er is er is behoorlijk veel werk aan de winkel.

Daarnaast en niet een onbelangrijk gegeven, zullen we ook aandacht dienen te schenken aan ons 75-jarige bevrijding en het vrij zijn. Daarom zal er stil worden gestaan bij de bevrijding  van Erm. Opgeroepen word om materiaal beschikbaar te stellen, die herinneren aan de bevrijding van Erm op 10 april in 1945. Bij de viering van de bevrijding van Erm is destijds een ereboog gemaakt, die op schaal nagemaakt kan worden en op de Brink geplaatst kan worden.

Van de rondvraag werd uitvoerig gebruik gemaakt  en leverde interessante discussie- en gezichtspunten op, zoals bij het ecologisch bermbeheer om rekening  te houden met zaad van het Jacobskruiskruid,  het Sint Janskruid en Fluitekruid.

Éen van de aanwezigen maakte een opmerking over het verzekeren van de vrijwilliger. Het blijkt namelijk zo te zijn, dat eerst de eigen verzekering aansprakelijk wordt gesteld en bij in gebreke blijven hiervan, is bij de gemeente Coevorden een overkoepelende verzekering aanwezig.

 

Door een vertegenwoordiger van Achterste Erm werd een verzoek gedaan om een AED-toestel hier te plaatsen.

Copyright © 2014,  ERM.NU. Alle rechten voorbehouden.